Informació addicional i detallada sobre l'ús de dades de caràcter personal

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les dades personals que ens faciliti amb les següents finalitats:

  1. Complir amb el deure d'informació i obtenció de consentiments requerits per la nova normativa europea de protecció de dades de caràcter personal.
  2. COMUNICACIONS ENTRE L'EMPRESA I ELS SEUS CLIENTS/PROVEÏDORS I GESTIONS DERIVADES DELS SERVEIS O ENCÀRRECS CONTRACTATS I / O REALITZATS.
  3. L'enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis, llevat que vostè manifesti la seva voluntat en contra per qualsevol mitjà. En qualsevol cas, l'autorització per tractar les seves dades amb aquesta finalitat és voluntària i la seva negativa només tindria com a conseqüència el fet que vostè no rebria ofertes comercials dels nostres productes o serveis.

Quines dades tractem?

En el marc de la prestació dels serveis que ofereix l'entitat i condicionat a les finalitats consentides per vostè, la nostra entitat únicament es tractaran les dades estrictament necessàries per a la correcta gestió de la relació contractual i/o prestació dels serveis, i serà exclusivament els que vostè ens hagi facilitat.

Durant quant de temps tractarem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcions seran conservats mentre es mantingui la relació contractual/mercantil vigent, o bé durant un termini de quatre anys a partir de l'última relació negocial seguint la normativa a efectes fiscals. No obstant això la nostra entitat seguirà conservant la seva informació per a l'enviament de comunicacions comercials que considerem sigui del seu interès, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Sempre podrà exercitar els drets que li reconeix la normativa vigent posant-se en contacte a través de la via que li sigui més còmoda.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la execus¡ció del contracte de serveis necessari per a la realització de la operació negocial o bé, aquesta legitimació està atorgada pel seu consentiment exprés com a propi i principal interessat.

¿A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

No se comunicaran les seves dades a tercers, exceptuant si hi ha obligacions legals vigents. En el cas que canvïi aquesta possibilitat se li comunicarà degudament solicitant el seu consentiment per a la dita cessió. Li informem que tampoc es realitzaran transferències internacionals.

S'informa a l'Usuari de que per a la correcta prestació de serveis (vegis: allotjament web, suport, email marketing, etc...), diversos prestadors de serveis, contractats per nosaltres mateixos podrien tenir accés a informació personal necessària per a realitzar les seves funcions.

Aquests serveis prestats per tercers son necessàris per al desenvolupament de la nostra activitat, i en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per un contracte que vincula a l'encarregat respecte a la nostra entitat. En cap cas s'utilitzarà la informació per a altres finalitats i es tractarà d'acord amb les directrius estipulades per la nostra entitat, d'acord amb la política de privacitat i la normativa vigent, en matèria de protecció de dades.

La nostra entitat en el compromís amb la privacitat i la protecció de dades de l'Usuari, escollirà únicament prestadors de serveis que ofereixin garanties suficients per a aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui d'acord amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garantitzin la protecció dels drets de l'Usuari.

Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir una confirmació sobre si estem tractant dades personals que ens concerneixin o no. En aquest sentit, vostè té dret a sol.licitar:

Accés: L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s'estan tractant o no les dades que li concerneixen, així com la informació detallada entorn a determinats aspectes del tractament que s'està duent a terme.

Rectificació: L'interessat té dret a demanar la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o que es completin aquells que siguin incomplerts.

Supresió: L'interessat té dret a solicitar la supressió de les seves dades personals, en qualsevol cas la supressió estarà subjecte als límits establerts en la norma reguladora.

Limitació del tratcament: L'interessat tindrà dret a solicitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'entitat deixarà de tractar amb les sevs dades, excepte per motius legítims, imperiosos, l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades: Es a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que li facin referència, que hagi facilitat a un responsable de tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable de tractament.

Podrà exercir els drets referits, dirigint-se al responsable. Per tal cosa, pot utilitzar les dades de contacte facilitats al final del present document. Si desitja obtenir més informació addicional respecte a l'exercici dels seus drets, també pot dirigir-se a la Agència Española de Protección de Datos.

Així mateix li informem que, si ho creu oportú, té dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment otorgat per a alguna finalitat específica sense que això afecti a la licitud del tractament, basat en el consentiment prèvi a la seva retirada. En cas que entengués que no s'han atès adequadament els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos.

C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Cerclesport

CIF: 36956406Y

Adreça postal: C/ Sant Lluis, 44-48, CP 08024 Barcelona

Telèfon: 932193648

Correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Responsable de Seguretat o Delegat de Protecció de Dades en el seu cas: Manel Calvet Heredia (Cerclesport)